GOSSAMER

Illustration (2019)
Illustration for Gossamer celebrating the bathtub.
AD by Verena Michelitsch and Kristina Bartosova